Fem comptabilitats a mida, d’acord amb les necessitats de cada persona o empresa, sempre sota les normes de la comptabilitat Andorrana i mantenint un control adequat de les seves operacions i portant la seva comptabilitat al dia.

 

 

<strong>Els serveis que oferim són:</strong>
  • Registre d’operacions comptables, anotació cronològica i ordenada dels fets econòmic d’una empresa
  • Revisió d’informació comptable, comprovar la consistència dels documents que arriben a la comptabilitat
  • Conciliacions bancàries, són el procés de comparació entre els valors en llibres de l’empresa i els bancs.
  • Elaboració d’estats financers, és a dir la construcció d’informes que mostren la situació econòmica i financera i els seus canvis en un període.